Regulamin sklepu internetowego

 1

Postanowienia wstępne

1.  Sklep internetowy Strefaczysta – Sklep medyczny, dostępny pod adresem internetowym strefaczysta.pl, prowadzony jest przez Tomasza Żądkowskiego,  wykonującego działalność gospodarczą pod firmą: Strefaczysta sp z o. o., NIP 9223067810, REGON 38815152800000, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu zarówno Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi tych informacji na jego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zakupiony produkt wydruku potwierdzenia bądź specyfikacji zamówienia.

§ 2

Definicje

1.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.  Sprzedawca – Tomasz Żądkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Strefaczysta sp z o. o., NIP 9223067810, REGON 38815152800000.

3.  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

5.  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym strefaczysta.pl.

6.  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy.

7.  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.  Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, której sprzedaż stanowi przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

14.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.  Adres Sprzedawcy: ul. Jana Kilińskiego 86, 22-400 Zamość

2.  Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@strefaczysta.pl

3.  Numer telefonu Sprzedawcy: 723 067 481

4.  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 25 1020 5356 0000 1102 0061 5351, Bank PKO BP.

5.  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

b.  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c.  włączona obsługa plików cookies.

d.  zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.  Ceny podane w Sklepie:

a) zawierają podatek VAT;

b) podawane są w złotych polskich;

c) nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca cenę produktu oraz koszty dostawy jest podawana w serwisie transakcyjnym po wyborze przez Klienta formy dostawy zamówionego Produktu oraz wyboru sposobu płatności.

5. Produkty oferowane przez Sprzedawce są nowe oraz oryginalne. Niektóre oferowane przez Sprzedawcę Produkty mogą posiadać defekty lub być niepełnowartościowe, w takim jednak przypadku dokładne wyszczególnienie wad znajduje się zawsze w jego opisie.

6. Sprzedawca uprzejmie zwraca uwagę, że kolory produktów mogą delikatnie różnić się na ekranach poszczególnych komputerów, w zależności od zastosowanych ustawień monitorów (takich jak: kontrast, jasność, głębia itp.).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu.

2.  Założenie i prowadzenia Konta w Sklepie jest darmowe.

3.  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W celu złożenia Zamówienia należy:

1.  zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) bądź przejść do punktu 2 poniżej bez logowania się do Sklepu;

2.  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.  zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.  jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.  kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej,

6.  wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, chyba że wybrano płatność przy odbiorze lub za pobraniem.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.  Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b.  Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c.  Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Jana Kilińskiego 86, 22-400 Zamość.

2.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.  Płatność przy odbiorze

b.  Płatność za pobraniem

c.  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d.  Płatności elektroniczne

e.  Płatność kartą płatniczą.

3.  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie Umowy sprzedaży

1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.  W przypadku wyboru przez Klienta:

a.  płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.  płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.  płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

a.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

5.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6.  W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8.  Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

9.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

10.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.  Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.  Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

3.  W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.  W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy pierwszej z rzeczy.

5.  Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PDF –  adres html……….

DOC – adres html ………..

7.  W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.  Skutki odstąpienia od Umowy:

a.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.  W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu między innymi do Umowy:

a.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.  w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

e.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

g.  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacje i gwarancje

1.  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktu bez wad. W razie jednak dostarczenia produktu wadliwego stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.

3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. W szczególności SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klietna lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

4. Reklamacje należy składać u Sprzedawcy w dowolny sposób wybrany przez Klienta, w tym za pośrednictwem e-maila: na adres …………………. lub listownie na adres Sprzedawcy: Centrum Zdrowia i Urody – Ars Medica Tomasz Żądkowski, ul. Spadek 41m 22-400 Zamość. W celu złożenia reklamacji KLIENT może także skorzystać z formularza przygotowanego przez Sprzedawcę, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu:

FORMULARZ REKLAMACYJNY

PDF – adres html…………..

DOC – adres html …………..

Skorzystanie przez Klienta z tego formularza nie jest obowiązkowe, jednak może usprawnić i przyspieszyć przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

6. Zwroty oraz reklamacje należy odesłać pod wskazany poniżej adres:

Centrum Zdrowia i Urody – Ars Medica Tomasz Żądkowski, ul. Spadek 41m 22-400 Zamość

7. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie stosownie do woli Klienta naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli usunięcie wady przez wymianę lub naprawę, o których mowa w ust. 7 okażą się  niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca w uzgodnieniu z Klientem, zwróci równowartość ceny produktu lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie produkty do wyboru.

9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.

10.  W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13

Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Tomasz Żądkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Zdrowia i Urody – Ars Medica Tomasz Żądkowski, ul. Spadek 41, 22-400 Zamość.

2.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,

6. Klient posiada  prawo do żądania od administratora danych osobowych:

    a) dostępu do danych osobowych,

    b) sprostowania moich danych osobowych,

   c) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.  Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzyskaj stały rabat
na zakupy

Załóż konto i odbierz stały rabat 2% na zakupy w naszym sklepie.